صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ گزارش عملکرد دوره مالی ۳ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ صورت مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به۲۹-۱۲-۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ صورت مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به۲۹-۱۲-۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی ۶ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ گزارش عملکرد دوره مالی ۳ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ گزارش عملکرد - حسابرسی شده دوره سه ماه و یک روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ صورت های مالی حسابرسی شده دوره سه ماه و یک روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد دوره سه ماه و یک روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود