صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ دعوت به مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۲ تصمیمات مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۳.۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۳ اسامی حاضرین در مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۳.۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۴ دعوت به مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۳.۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۵ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
۶ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
۷ دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
۸ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۹ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۰ دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۱۱ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۳ دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۴ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۱۵ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۱۶ دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۷ تصمیمات مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۸ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۹ دعوت به مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۰ تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۲۱ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۲ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۲۳ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۲۴ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۲۵ تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۴.۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۴.۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۲۷ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۲۸ دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۴.۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۳۰ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۳۱ مجمع موسسین ۱۴۰۰.۰۸.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۱