صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ %۰.۴۱۸ %۰.۸۹۲
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ %۰.۶۸۹ (۰.۲۷۹)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ %۲.۵۵ %۴.۲۱
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ %۴.۳۱ %۴.۵۶۷
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ %۱۲.۷۶۸ %۱۱.۶۴۲
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ %۳۰.۴۹۹ %۱.۹۰۸
۳ سال اخیر ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۵ سال اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ %۱۳۰.۱۷۳ %۶۸.۸۵۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸.۵۲ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۷.۰۹)% (۱۰.۱۶)%