صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ (۰.۵۳)% %۱.۰۲۵
هفته گذشته ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۰.۳۴۸ %۲.۹۷۴
ماه گذشته ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۱۵.۴۰۹ %۲۱.۸۶۲
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۲۹.۰۵۱ %۲۸.۰۶۲
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۵۲.۴۹۷ %۵۱.۲۸۱
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۷۱.۳۱ %۴۵.۱۴۵
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۷۳.۱۷۷ %۵۱.۱۷۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸.۰۷ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۲.۵۶)% (۵.۱۹)%