صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ (۰.۱۷۴)% (۰.۱۵۷)%
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ (۰.۷۵)% (۱.۴۴۵)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ %۱.۶۴۸ %۲.۲۵۵
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ %۱.۷۷۴ (۲.۵۸۶)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ %۲۲.۴۰۶ %۰.۹۱۵
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ %۸۳.۴۸۹ %۵۷.۱۹۸
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ %۱۰۸.۳۹۱ %۵۷.۰۸۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸.۵۲ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۷.۰۹)% (۱۰.۱۶)%