صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ (۰.۱۷) (۰.۱۶) (۴۷.۰۵) (۴۳.۷۴)
۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ (۰.۳۸) (۰.۸۲) (۷۴.۶۸) (۹۵)
۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ (۰.۰۲) (۰.۱۴) (۸.۰۹) (۳۸.۹۶)
۵ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۳) ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ (۰.۱۶) (۰.۳۴) (۴۳.۳۸) (۷۱.۳۵)
۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ (۰.۰۹) (۰.۲۳) (۲۸.۵۸) (۵۷.۵۴)
۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۰.۲ (۰.۱۱) ۱۰۴.۵۸ (۳۲.۴)
۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰.۲۶ ۰.۴۳ ۱۵۸.۴۴ ۳۷۰.۲
۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۴) ۰
۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۴) ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۰.۱ (۰.۰۲) ۴۳.۲۲ (۵.۶۳)
۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰.۱۲ ۰.۲۱ ۵۵.۹۳ ۱۱۵.۲۳
۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۰.۱۵ (۰.۰۵) ۷۳.۴۶ (۱۵.۹۷)
۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۰.۳ (۰.۲۸) ۲۰۱.۶۴ (۶۴.۱۷)
۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ (۰.۲۵) (۰.۹۹) (۵۹.۸۸) (۹۷.۳۸)
۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰