صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۱۹,۸۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۶۸۰,۱۵۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۶,۵۲۵,۳۰۳,۶۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۰۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۰۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۰۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نوع صندوق
نیکوکاری-مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۱۴,۰۶۷ ۱۴,۰۱۴ ۱۴,۰۱۴ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۶,۵۲۵,۳۰۳,۶۶۸
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۱۴,۰۰۲ ۱۳,۹۴۹ ۱۳,۹۴۹ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۶,۳۰۹,۳۰۳,۳۹۴
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۱۴,۰۵۷ ۱۴,۰۰۴ ۱۴,۰۰۴ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۶,۴۹۰,۷۵۵,۳۷۱
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۱۴,۱۲۰ ۱۴,۰۶۴ ۱۴,۰۶۴ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۶,۶۹۱,۸۶۳,۵۸۶
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۱۴,۱۷۸ ۱۴,۱۲۳ ۱۴,۱۲۳ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۶,۸۸۴,۷۴۷,۹۶۱
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۱۴,۱۷۸ ۱۴,۱۲۲ ۱۴,۱۲۲ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۶,۸۸۲,۹۸۰,۷۹۶
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۱۴,۱۷۷ ۱۴,۱۲۲ ۱۴,۱۲۲ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۶,۸۸۱,۲۲۴,۹۴۹
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۴,۱۸۳ ۱۴,۱۲۷ ۱۴,۱۲۷ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۶,۹۰۰,۲۹۳,۶۶۸
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱۴,۲۳۰ ۱۴,۱۷۰ ۱۴,۱۷۰ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۷,۰۴۳,۱۲۲,۹۳۴
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۴,۲۳۰ ۱۴,۱۷۰ ۱۴,۱۷۰ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۷,۰۴۲,۰۱۳,۳۱۵
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۴,۴۷۳ ۱۴,۴۰۵ ۱۴,۴۰۵ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۷,۸۲۱,۲۴۵,۰۸۴
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱۴,۴۲۶ ۱۴,۳۵۹ ۱۴,۳۵۹ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۷,۶۶۸,۲۵۷,۳۱۵
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱۴,۴۲۶ ۱۴,۳۵۸ ۱۴,۳۵۸ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۷,۶۶۷,۷۰۱,۷۳۷
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱۴,۴۲۶ ۱۴,۳۵۸ ۱۴,۳۵۸ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۷,۶۶۷,۳۴۸,۴۶۹
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱۴,۳۹۱ ۱۴,۳۳۳ ۱۴,۳۳۳ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۷,۵۸۴,۲۳۴,۴۴۳
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۱۴,۳۶۲ ۱۴,۳۰۴ ۱۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۷,۴۸۸,۵۹۰,۳۹۰
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۴,۶۱۶ ۱۴,۵۵۸ ۱۴,۵۵۸ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۸,۳۳۱,۴۷۶,۶۰۶
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۱۴,۹۱۷ ۱۴,۸۵۸ ۱۴,۸۵۸ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۹,۳۲۵,۳۷۶,۱۸۴
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۱۴,۹۶۹ ۱۴,۹۱۰ ۱۴,۹۱۰ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۹,۴۹۸,۵۰۳,۳۲۷
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۱۴,۹۶۹ ۱۴,۹۱۰ ۱۴,۹۱۰ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۹,۴۹۸,۲۸۱,۰۴۲
  مشاهده همه