صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۱۹,۸۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۶۸۰,۱۵۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۰,۲۳۱,۷۳۳,۱۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۲۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۱۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۱۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نوع صندوق
نیکوکاری-مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۸,۲۱۹ ۱۸,۱۴۳ ۱۸,۱۴۳ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۶۰,۲۳۱,۷۳۳,۱۶۸
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۸,۳۶۶ ۱۸,۲۸۶ ۱۸,۲۸۶ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۶۰,۷۰۷,۲۲۲,۴۲۵
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱۸,۶۱۳ ۱۸,۵۲۳ ۱۸,۵۲۳ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۶۱,۴۹۳,۱۵۳,۵۶۵
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۸,۶۱۳ ۱۸,۵۲۳ ۱۸,۵۲۳ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۶۱,۴۹۲,۵۸۶,۸۱۴
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۱۸,۶۳۷ ۱۸,۵۴۶ ۱۸,۵۴۶ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۶۱,۵۶۹,۳۹۰,۱۲۹
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱۸,۶۳۶ ۱۸,۵۴۶ ۱۸,۵۴۶ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۶۱,۵۶۸,۸۴۴,۳۸۴
  ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۸,۶۳۶ ۱۸,۵۴۶ ۱۸,۵۴۶ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۶۱,۵۶۸,۳۰۷,۹۲۲
  ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۸,۵۵۵ ۱۸,۴۶۵ ۱۸,۴۶۵ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۶۱,۲۹۹,۲۳۶,۳۴۸
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۸,۵۲۴ ۱۸,۴۳۵ ۱۸,۴۳۵ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۶۱,۲۰۰,۹۳۰,۱۳۰
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۸,۵۷۸ ۱۸,۴۹۰ ۱۸,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۶۱,۳۸۲,۷۱۰,۶۶۲
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۸,۵۰۸ ۱۸,۴۱۹ ۱۸,۴۱۹ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۶۱,۱۴۹,۶۱۷,۵۶۴
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۱۸,۵۱۱ ۱۸,۴۲۳ ۱۸,۴۲۳ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۶۱,۱۶۲,۲۴۳,۱۰۳
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱۸,۵۱۱ ۱۸,۴۲۳ ۱۸,۴۲۳ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۶۱,۱۶۱,۲۸۹,۹۸۵
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۸,۵۱۱ ۱۸,۴۲۳ ۱۸,۴۲۳ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۶۱,۱۶۰,۳۴۶,۱۴۵
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۱۸,۵۸۹ ۱۸,۵۱۳ ۱۸,۵۱۳ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۶۱,۴۵۹,۵۹۰,۱۹۸
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۱۸,۷۷۷ ۱۸,۷۰۰ ۱۸,۷۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۶۲,۰۷۹,۹۹۸,۷۷۱
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۱۸,۸۱۵ ۱۸,۷۳۸ ۱۸,۷۳۸ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۶۲,۲۰۶,۷۶۲,۱۵۰
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۱۸,۸۱۵ ۱۸,۷۳۸ ۱۸,۷۳۸ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۶۲,۲۰۵,۸۴۱,۵۸۲
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۱۸,۸۰۴ ۱۸,۷۲۶ ۱۸,۷۲۶ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۶۲,۱۶۷,۹۶۵,۸۲۲
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۱۸,۸۰۳ ۱۸,۷۲۶ ۱۸,۷۲۶ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۶۲,۱۶۷,۰۶۲,۵۳۹
  مشاهده همه