صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
قوانین و مقررات

شرایط و الزامات صدور و ابطال

 

سرمایه صندوق از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذ‌اری عادی (اعم از قابل ابطال یا غیرقابل ابطال) افزایش و از طریق ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل ابطال، کاهش می‌یابد. صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی که قیمت صدور و قیمت ابطال نامیده می‌شود، صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر سرمایه مجاز صندوق (مذکور در بخش 12 امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. در عين‌حال مدیر صندوق نيز مي‌تواند صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري را پس از تشكيل صندوق در هر زمان متوقف نمايد.

قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در هر زمان نشان‌دهنده ارزش خالص دارایی‌های صندوق (ارزش دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق) است. در محاسبه ارزش دارایی‌های صندوق در شرايط عادي، مدیر باید قیمت روز این دارایی‌ها را در بازار ملاک عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی كه قیمت دارایی‌ها در بازار منعکس‌کننده ارزش واقعی دارايي نيست، مثلاً دارایی با صف مواجه است، مدیر می‌تواند قیمت بازار دارایی‌ها را تعدیل نماید. در تعدیل این قیمت‌ها مدیر باید دستورالعمل نحوه تعيين قيمت‌هاي خریدوفروش اوراق بهادار در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند.

قیمت‌های صدورِ واحدهای سرمایه‌گذاری در هر روز، کمی بیشتر از خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در همان روز است. دلیل این امر آن است که هنگام صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید هزینه‌هایی را بپردازد. بخشی از این هزینه‌ها به ارزش خالص دارایی‌های صندوق اضافه مي‌شود تا قیمت صدورِ واحدهای سرمایه‌گذاری محاسبه شود. در هنگام صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، علاوه بر قیمت‌های صدور و ابطال، کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نیز از سرمایه‌گذاران اخذ می‌شود.

 ·  ضمناً یادآور می شود درخواست های صدور ارسالی از طریق درگاه اینترنتی با یک روز تاخیر ثبت می شوند.