صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۳,۲۵۳ ۲۷.۰۷ ۱۲,۷۲۱ ۲۱.۶۴ ۱۴,۰۹۳ ۲۳.۷۹ ۱۴,۵۴۵ ۲۴.۷۶
سایر سهام ۱۳,۰۶۹ ۲۶.۷۰ ۱۷,۷۱۵ ۳۰.۱۴ ۱۶,۶۸۷ ۲۸.۱۶ ۱۵,۸۵۰ ۲۶.۹۹
اوراق مشارکت ۱۸,۶۰۳ ۳۸.۰۰ ۲۴,۲۳۲ ۴۱.۲۲ ۲۳,۵۳۴ ۳۹.۷۲ ۲۳,۲۴۲ ۳۹.۵۷
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲,۷۹۴ ۵.۷۱ ۲,۳۰۹ ۳.۹۳ ۳,۳۵۶ ۵.۶۶ ۴,۱۵۳ ۷.۰۷
سایر دارایی‌ها ۱,۲۳۰ ۲.۵۱ ۱,۸۰۸ ۳.۰۸ ۱,۵۷۹ ۲.۶۷ ۹۴۶ ۱.۶۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد