صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۵,۶۷۵ ۲۹.۸۷ ۱۵,۵۷۷ ۲۸.۹۳ ۱۴,۸۲۷ ۲۸.۱۷ ۱۵,۵۲۸ ۲۸.۸۶
سایر سهام ۱۲,۸۷۲ ۲۴.۵۳ ۱۲,۵۰۶ ۲۳.۲۳ ۱۰,۷۶۲ ۲۰.۴۵ ۱۰,۵۴۳ ۱۹.۶
اوراق مشارکت ۲۰,۳۳۹ ۳۸.۷۶ ۲۲,۲۲۴ ۴۱.۲۸ ۲۲,۹۳۵ ۴۳.۵۸ ۲۳,۴۳۷ ۴۳.۵۶
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲,۵۴۱ ۴.۸۴ ۱,۴۱۷ ۲.۶۳ ۸۸۲ ۱.۶۸ ۹۱۵ ۱.۷
سایر دارایی‌ها ۱,۲۰۹ ۲.۳۰ ۲,۱۱۷ ۳.۹۳ ۳,۲۲۰ ۶.۱۲ ۳,۳۸۱ ۶.۲۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد