صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۴,۱۹۶ ۲۷.۳۲ ۱۸,۹۹۸ ۲۹.۳۳ ۱۹,۶۴۴ ۲۹.۹۹ ۱۸,۸۲۸ ۳۰.۴۷
سایر سهام ۱۴,۰۳۱ ۲۷.۰۰ ۱۸,۶۷۱ ۲۸.۸۲ ۱۸,۶۵۹ ۲۸.۴۹ ۱۶,۵۲۳ ۲۶.۷۳
اوراق مشارکت ۱۹,۹۰۳ ۳۸.۳۰ ۲۵,۲۸۸ ۳۹.۰۴ ۲۴,۷۶۸ ۳۷.۸۱ ۲۳,۷۵۵ ۳۸.۴۴
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲,۷۱۷ ۵.۲۳ ۱,۲۵۰ ۱.۹۳ ۱,۷۰۹ ۲.۶۱ ۷۰۴ ۱.۱۴
سایر دارایی‌ها ۱,۱۱۴ ۲.۱۴ ۵۶۹ ۰.۸۸ ۷۱۸ ۱.۱ ۱,۹۸۷ ۳.۲۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد