صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۲,۳۴۲ ۲۷.۷۴ ۱۵,۹۲۹ ۳۰.۱۴ ۱۹,۶۶۵ ۳۳.۶۵ ۲۰,۴۴۱ ۳۳.۱۱
سایر سهام ۱۱,۶۲۵ ۲۶.۱۲ ۱۴,۶۴۱ ۲۷.۷۱ ۱۵,۴۶۸ ۲۶.۴۷ ۱۶,۹۷۵ ۲۷.۵
اوراق مشارکت ۱۶,۴۷۲ ۳۷.۰۲ ۱۸,۶۹۴ ۳۵.۳۸ ۲۰,۷۶۰ ۳۵.۵۳ ۲۲,۰۷۹ ۳۵.۷۶
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳,۰۸۵ ۶.۹۳ ۲,۹۷۲ ۵.۶۳ ۲,۱۶۹ ۳.۷۱ ۱,۳۰۵ ۲.۱۱
سایر دارایی‌ها ۹۷۳ ۲.۱۹ ۶۰۶ ۱.۱۵ ۳۷۳ ۰.۶۴ ۹۳۵ ۱.۵۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد