صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۸,۸۲۸ ۳۰.۴۷ % ۱۶,۵۲۳ ۲۶.۷۳ % ۲۳,۷۵۵ ۳۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۷۰۴ ۱.۱۴ % ۱,۹۸۷ ۳.۲۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۲۰,۴۶۲ ۳۲.۸۶ % ۱۶,۵۷۷ ۲۶.۶۲ % ۲۳,۸۶۱ ۳۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۳۷ ۰.۳۸ % ۱,۱۳۱ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۲۲,۲۲۴ ۳۳.۱۵ % ۲۰,۰۰۰ ۲۹.۸۴ % ۲۳,۸۴۵ ۳۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۲۳۷ ۰.۳۵ % ۷۲۸ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۲۲,۲۲۴ ۳۳.۱۶ % ۲۰,۰۰۰ ۲۹.۸۳ % ۲۳,۸۳۷ ۳۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۳۷ ۰.۳۵ % ۷۳۰ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۲۲,۲۰۷ ۳۳.۰۹ % ۲۰,۱۱۵ ۲۹.۹۸ % ۲۳,۸۱۰ ۳۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۳۷ ۰.۳۵ % ۷۳۱ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۲۲,۲۰۷ ۳۳.۱ % ۲۰,۱۱۵ ۲۹.۹۸ % ۲۳,۸۰۲ ۳۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۳۷ ۰.۳۵ % ۷۳۳ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۲۲,۲۰۷ ۳۳.۱ % ۲۰,۱۱۵ ۲۹.۹۸ % ۲۳,۷۹۵ ۳۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۳۷ ۰.۳۵ % ۷۳۵ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۲۱,۸۷۳ ۳۲.۷۴ % ۲۰,۱۵۱ ۳۰.۱۶ % ۲۳,۸۱۷ ۳۵.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۳۷ ۰.۳۶ % ۷۳۶ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۲۱,۴۵۳ ۳۱.۲۲ % ۲۰,۲۵۱ ۲۹.۴۷ % ۲۴,۰۳۲ ۳۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۲۱۷ ۳.۲۳ % ۷۵۸ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۲۰,۹۸۹ ۳۰.۴۷ % ۲۰,۲۵۶ ۲۹.۴ % ۲۵,۷۲۸ ۳۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۴ ۱.۶۸ % ۷۶۱ ۱.۱ % ۰ ۰ %