صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۵,۵۲۸ ۲۸.۸۶ % ۱۰,۵۴۳ ۱۹.۶ % ۲۳,۴۳۷ ۴۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۹۱۵ ۱.۷ % ۳,۳۸۱ ۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۱۵,۳۳۰ ۲۸.۵۸ % ۱۰,۵۹۰ ۱۹.۷۵ % ۲۳,۴۱۴ ۴۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۹۱۵ ۱.۷۱ % ۳,۳۸۳ ۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۱۵,۳۳۰ ۲۸.۵۹ % ۱۰,۵۹۰ ۱۹.۷۵ % ۲۳,۴۰۵ ۴۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۹۱۴ ۱.۷۱ % ۳,۳۸۶ ۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۱۵,۳۱۸ ۲۸.۵۳ % ۱۰,۶۹۹ ۱۹.۹۲ % ۲۳,۳۷۹ ۴۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۹۱۴ ۱.۷ % ۳,۳۸۸ ۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۱۵,۲۳۴ ۲۸.۳۶ % ۱۰,۸۲۰ ۲۰.۱۵ % ۲۳,۳۵۰ ۴۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۹۱۴ ۱.۷ % ۳,۳۹۰ ۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۱۵,۲۳۴ ۲۸.۳۷ % ۱۰,۸۲۰ ۲۰.۱۵ % ۲۳,۳۴۱ ۴۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۹۱۴ ۱.۷ % ۳,۳۹۲ ۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۱۵,۲۳۴ ۲۸.۳۷ % ۱۰,۸۲۰ ۲۰.۱۵ % ۲۳,۳۳۲ ۴۳.۴۵ % ۰ ۰ % ۹۱۴ ۱.۷ % ۳,۳۹۴ ۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱۵,۰۴۱ ۲۸.۱ % ۱۰,۸۶۸ ۲۰.۳ % ۲۳,۳۱۱ ۴۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۹۱۴ ۱.۷۱ % ۳,۳۹۷ ۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۴,۸۶۳ ۲۷.۹ % ۱۰,۸۱۰ ۲۰.۲۹ % ۲۳,۲۹۰ ۴۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۹۱۴ ۱.۷۲ % ۳,۳۹۹ ۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۱۴,۶۸۶ ۲۷.۷ % ۱۰,۷۳۱ ۲۰.۲۴ % ۲۳,۲۷۶ ۴۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۹۱۴ ۱.۷۳ % ۳,۴۰۱ ۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %