صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۲۰,۴۴۱ ۳۳.۱۱ % ۱۶,۹۷۵ ۲۷.۵ % ۲۲,۰۷۹ ۳۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۵ ۲.۱۱ % ۹۳۵ ۱.۵۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۲۰,۷۴۵ ۳۳.۴۷ % ۱۶,۹۱۶ ۲۷.۳ % ۲۲,۰۷۲ ۳۵.۶۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۵ ۲.۱۱ % ۹۳۷ ۱.۵۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۲۰,۴۰۳ ۳۳.۱۶ % ۱۶,۸۳۶ ۲۷.۳۷ % ۲۲,۰۳۹ ۳۵.۸۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۵ ۲.۱۲ % ۹۳۹ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۲۰,۴۰۳ ۳۳.۱۶ % ۱۶,۸۳۶ ۲۷.۳۷ % ۲۲,۰۳۵ ۳۵.۸۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۵ ۲.۱۲ % ۹۴۱ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ۲۰,۴۰۳ ۳۳.۱۷ % ۱۶,۸۳۶ ۲۷.۳۶ % ۲۲,۰۳۰ ۳۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۵ ۲.۱۲ % ۹۴۳ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۲۰,۴۰۳ ۳۳.۱۷ % ۱۶,۸۳۶ ۲۷.۳۷ % ۲۲,۰۲۶ ۳۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۵ ۲.۱۲ % ۹۴۵ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۲۰,۴۰۳ ۳۳.۵۸ % ۱۶,۸۳۶ ۲۷.۷۲ % ۲۲,۰۲۱ ۳۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۵ ۲.۱۵ % ۱۸۴ ۰.۳ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۲۰,۴۰۳ ۳۳.۵۹ % ۱۶,۸۳۶ ۲۷.۷۱ % ۲۲,۰۱۷ ۳۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۲ ۲.۱۴ % ۱۸۶ ۰.۳۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۲۰,۵۹۷ ۳۳.۵۱ % ۱۷,۴۲۸ ۲۸.۳۶ % ۲۱,۹۴۸ ۳۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۲ ۲.۱۲ % ۱۸۸ ۰.۳۱ % ۰ ۰ %