صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۱۴,۵۴۵ ۲۴.۷۶ % ۱۵,۸۵۰ ۲۶.۹۹ % ۲۳,۲۴۲ ۳۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۴,۱۵۳ ۷.۰۷ % ۹۴۶ ۱.۶۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۱۴,۶۲۳ ۲۴.۸۶ % ۱۵,۸۶۶ ۲۶.۹۶ % ۲۳,۲۴۰ ۳۹.۵ % ۰ ۰ % ۴,۱۵۳ ۷.۰۶ % ۹۴۸ ۱.۶۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۱۴,۸۰۱ ۲۵.۰۷ % ۱۵,۹۵۴ ۲۷.۰۲ % ۲۳,۱۹۰ ۳۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۴,۰۲۱ ۶.۸۱ % ۱,۰۷۷ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱۴,۸۰۱ ۲۵.۰۷ % ۱۵,۹۵۴ ۲۷.۰۲ % ۲۳,۱۸۸ ۳۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۴,۰۲۱ ۶.۸۱ % ۱,۰۷۹ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱۴,۸۴۷ ۲۵.۱۴ % ۱۵,۹۳۶ ۲۶.۹۹ % ۲۳,۱۷۱ ۳۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۴,۰۱۸ ۶.۸۱ % ۱,۰۸۱ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۱۴,۸۴۷ ۲۵.۱۴ % ۱۵,۹۳۶ ۲۶.۹۹ % ۲۳,۱۷۰ ۳۹.۲۳ % ۰ ۰ % ۴,۰۱۸ ۶.۸ % ۱,۰۸۲ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۱۴,۸۴۷ ۲۵.۱۴ % ۱۵,۹۳۶ ۲۶.۹۹ % ۲۳,۱۶۸ ۳۹.۲۳ % ۰ ۰ % ۴,۰۱۸ ۶.۸ % ۱,۰۸۴ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱۴,۹۰۴ ۲۵.۱۶ % ۱۵,۹۹۱ ۲۶.۹۹ % ۲۶,۱۷۴ ۴۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۲ ۱.۸۳ % ۱,۰۸۶ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۱۴,۹۱۸ ۲۵.۱۶ % ۱۶,۰۵۴ ۲۷.۰۸ % ۲۶,۱۴۵ ۴۴.۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۲ ۱.۸۳ % ۱,۰۸۷ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۱۴,۹۱۴ ۲۵.۲۱ % ۱۵,۹۸۲ ۲۷.۰۱ % ۲۶,۰۹۹ ۴۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۲ ۱.۸۳ % ۱,۰۸۹ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %