صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۶۸.۶۱ ۸۶.۳۸
۲۲ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۰.۴۲ ۰.۱۸ ۳۶۹.۶۵ ۹۲.۵۲
۲۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۳ ۰
۲۴ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۰.۶۱ ۰.۳۷ ۸۰۸.۸ ۲۹۰.۶
۲۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۰.۳۵ (۰.۴۴) ۲۵۲.۵۲ (۷۹.۸۴)
۲۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۶ ۰
۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (۰.۱۷) (۰.۷۹) (۴۵.۴۱) (۹۴.۵۴)
۲۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۰.۰۳) (۰.۶۸) (۹.۵۹) (۹۱.۶۲)
۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۵ ۰
۳۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۰.۳۳ (۰.۲۷) ۲۳۵.۸۴ (۶۲.۴۴)
۳۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۰.۵۲ ۰.۱۵ ۵۶۹.۲۴ ۷۵.۵۴
۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۰.۵۵ ۰.۷۹ ۶۴۸.۶۷ ۱,۶۳۸.۱۷
۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۰.۰۶ (۰.۱۲) ۲۵.۸۷ (۳۵.۶۶)
۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ (۰.۱۸) (۰.۸۵) (۴۸.۵۳) (۹۵.۵۹)
۳۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۹ ۰
۳۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ (۰.۱۴) (۰.۲۷) (۳۹.۹۶) (۶۲.۲۷)