صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۸ ۰
۱۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (۰.۳۶) (۰.۶۲) (۷۳.۵۱) (۸۹.۷۶)
۱۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ (۰.۰۴) ۰.۰۹ (۱۴.۴۴) ۳۸.۶۸
۱۲۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ (۰.۴۵) ۰.۰۶ (۸۰.۸۵) ۲۵.۳۸
۱۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ (۰.۴۹) (۰.۱۶) (۸۳.۱۵) (۴۴.۸۵)
۱۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۰ (۰.۰۹) ۰ (۲۸.۶۵)
۱۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۵ ۰
۱۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۵ ۰
۱۳۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (۰.۲۶) (۰.۳) (۶۱.۸۷) (۶۶.۳۷)
۱۳۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۱.۸۶ ۱.۵ ۸۴,۸۳۸.۶۴ ۲۲,۶۶۳.۷۲
۱۳۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ (۰.۷۶) (۰.۳۲) (۹۳.۸۹) (۶۹.۲۴)
۱۳۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۱.۵۴ ۲.۹ ۲۶,۶۹۷.۶ ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷
۱۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۰.۶۴ ۱.۵۴ ۹۳۸.۲۶ ۲۶,۶۸۵.۱۱
۱۳۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۱ ۰
۱۳۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱.۱۱ ۰.۴۳ ۵,۵۹۰.۴۲ ۳۷۹.۸۶
۱۳۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ (۰.۷۸) (۰.۱۸) (۹۴.۳۱) (۴۸.۹۱)
۱۳۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (۱.۲۸) (۰.۷۹) (۹۹.۰۹) (۹۴.۵)