صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ (۰.۳۱) (۰.۵۲) (۶۷.۷۳) (۸۴.۹۱)
۱۶۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۰.۱۴ ۰.۱۸ ۶۹.۲۲ ۹۳.۳۷
۱۶۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۹۳ ۰
۱۶۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (۰.۰۱) (۰.۱۵) (۱.۹۳) (۴۱.۱۹)
۱۶۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ (۰.۱۵) (۰.۴۷) (۴۳.۱۸) (۸۱.۹۷)
۱۶۷ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ (۰.۱) (۰.۳۶) (۳۰.۹۲) (۷۳.۶۴)
۱۶۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۰.۶۸ ۰.۰۶ ۱,۰۷۰.۳۶ ۲۲.۸۲
۱۶۹ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۰.۷۲ ۰.۱۶ ۱,۲۹۳.۴۹ ۷۷.۴۲
۱۷۰ ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۹ ۰
۱۷۱ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۹ ۰
۱۷۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۰.۰۶ ۰.۱۶ ۲۴.۲۵ ۸۰.۸
۱۷۳ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ (۰.۱۱) (۱.۲۴) (۳۳.۹۳) (۹۸.۹۳)
۱۷۴ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ (۰.۲) (۰.۳۱) (۵۲.۷) (۶۷.۶۶)
۱۷۵ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ (۰.۴۴) (۰.۶۳) (۸۰.۰۲) (۹۰.۱۵)
۱۷۶ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (۰.۵۷) (۰.۸۷) (۸۷.۶۴) (۹۵.۹)
۱۷۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۷ ۰
۱۷۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ (۰.۱) ۰ (۲۹.۵۷) ۰
۱۷۹ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ (۰.۰۲) (۰.۰۵) (۷.۴۹) (۱۵.۲۸)