صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/07/04 17,275 17,209 17,209 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,306,684,077
2 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/07/03 17,304 17,239 17,239 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,405,232,584
3 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/07/02 17,370 17,304 17,304 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,623,163,649
4 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/07/01 17,372 17,305 17,305 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,628,001,606
5 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/31 17,376 17,309 17,309 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,641,584,147
6 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/30 17,377 17,311 17,311 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,645,837,364
7 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/29 17,379 17,312 17,312 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,650,681,308
8 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/28 17,406 17,339 17,339 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,739,975,794
9 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/27 17,423 17,355 17,355 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,794,620,032
10 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/26 17,388 17,321 17,321 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,679,414,321
11 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/25 17,343 17,276 17,276 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,530,966,262
12 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/24 17,344 17,278 17,278 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,535,842,366
13 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/23 17,346 17,279 17,279 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,540,720,253
14 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/22 17,347 17,281 17,281 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,545,599,925
15 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/21 17,331 17,264 17,264 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,491,443,571
16 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/20 17,309 17,243 17,243 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,419,729,096
17 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/19 17,283 17,217 17,217 0 2,008 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,333,828,882
18 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/18 17,231 17,165 17,165 0 0 3,379,686 0 51,636 3,328,050 57,127,444,775
19 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/17 17,274 17,208 17,208 0 0 3,379,686 0 51,636 3,328,050 57,268,257,680
20 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/16 17,275 17,209 17,209 0 0 3,379,686 0 51,636 3,328,050 57,273,016,606