صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/01/06 13,768 13,688 13,688 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 45,719,734,442
2 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/01/05 13,841 13,761 13,761 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 45,962,544,443
3 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/01/04 13,706 13,627 13,627 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 45,514,159,201
4 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/01/03 13,706 13,627 13,627 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 45,515,471,189
5 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/01/02 13,707 13,627 13,627 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 45,516,787,181
6 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/01/01 13,707 13,628 13,628 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 45,518,107,176
7 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/12/29 13,708 13,628 13,628 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 45,519,431,174
8 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/12/29 17,336 17,256 17,256 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 57,637,263,182
9 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/12/28 17,335 17,256 17,256 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 57,636,026,706
10 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/12/27 16,923 16,842 16,842 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 56,252,857,906
11 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/12/26 16,423 16,354 16,354 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 54,623,248,652
12 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/12/25 16,424 16,354 16,354 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 54,624,835,788
13 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/12/24 16,433 16,364 16,364 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 54,656,154,427
14 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/12/23 16,139 16,072 16,072 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 53,680,810,991
15 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/12/22 16,126 16,057 16,057 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 53,631,064,834
16 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/12/21 16,085 16,017 16,017 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 53,498,354,749
17 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/12/20 16,298 16,224 16,224 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 54,188,574,744
18 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/12/19 16,416 16,341 16,341 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 54,581,191,785
19 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/12/18 16,417 16,342 16,342 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 54,583,858,126
20 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/12/17 16,418 16,343 16,343 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 54,586,527,548