صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۲۱ ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۳) ۰
۸۲۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۳) ۰
۸۲۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۰.۶۵ ۰.۵۶ ۹۸۲.۸۶ ۶۶۸.۶۷
۸۲۴ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ (۱.۵۵) (۲.۲۶) (۹۹.۶۶) (۹۹.۹۸)
۸۲۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۰.۳۹ ۰.۳۶ ۳۱۴.۳۴ ۲۷۷.۹۹
۸۲۶ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۰.۶ ۱.۰۵ ۷۹۸.۱۲ ۴,۴۵۲.۵۸
۸۲۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۰.۰۳ (۰.۳۴) ۱۱.۰۶ (۷۱.۳۷)
۸۲۸ ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۴) ۰
۸۲۹ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۳) ۰
۸۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ (۰.۲۹) (۰.۵۲) (۶۴.۹) (۸۵.۱۱)
۸۳۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۰.۲ ۰.۱۸ ۱۰۸.۰۵ ۹۱.۵۶
۸۳۲ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۰.۹۴ ۰.۴۷ ۲,۹۰۶.۰۳ ۴۴۶.۳
۸۳۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۱.۷۳ ۲.۰۹ ۵۲,۰۷۰.۰۱ ۱۸۸,۳۱۹.۵۶
۸۳۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۲) ۰
۸۳۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۲) ۰
۸۳۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۳۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۰.۶۵ ۱.۲۶ ۹۷۳.۸۹ ۹,۶۴۹.۶۳
۸۳۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ (۰.۰۸) (۰.۳۱) (۲۵.۰۷) (۶۷.۸۴)
۸۳۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۰.۲۳ ۱.۰۷ ۱۲۹.۳۹ ۴,۷۸۴.۵۱